امکانات نرم افزار ماندگار

امکانات نرم افزار ماندگار

صندوق فروش مکانیزه

ارتباط با ترازوهای دیجیتال

ارتباط با دستگاه پرداخت الکترونیکی بانک ها

سیستم ثبت سفارشات مشتری بهمراه آلبوم دیجیتال

امور مالی و حسابداری

امور تولید و قیمت تمام شده 

امور انبار . انبارداری 

ارتباط با سایت اینترنتی برای پذیرش و مدیریت سفارشات اینترنتی قنادی

سیستم زنجیره ایی  برای  قنادی و شیرینی فروشی زنجیره ایی